Garantie

Garantievoorwaarden

1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent www.Turbo-Patronen.nl twaalf maanden garantie zonder kilometer- of urenbeperking* op de nieuwe geleverde zaken. Deze garantie beperkt zich tot fabrieksfouten.

2 Op van derden betrokken zaken of onderdelen daarvan gelden de garantietermijnen en condities welke door de fabrikanten en/of leveranciers van deze zaken zijn gesteld.

3 Zaken welke www.Turbo-Patronen.nl ter beoordeling voor garantie worden toegestuurd, moeten voor risico en voor rekening van de consument aan het adres van www.Turbo-patronen.nl worden afgeleverd. De terugzending geschiedt tevens voor risico en rekening van de consument.

4 Indien de reclame wordt gehonoreerd, is www.Turbo-Patronen.nl slechts gehouden tot vervanging dan wel reparatie van het geleverde, dit ter beoordeling van www.Turbo-Patronen.nl.

5 Elke aanspraak op garantie vervalt indien de consument en/of door haar ingeschakelde derden zonder voorafgaande kennisgeving aan, en schriftelijke toestemming van www.Turbo-Patronen.nl werkzaamheden en/of modificaties heeft verricht aan zaken en/of onderdelen daarvan ten aanzien waarvan beroep op garantie wordt gedaan.

6 Elke aanspraak op garantie vervalt indien door de consument en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van de zaken. Onder ondeskundig gebruik wordt mede verstaan het niet in acht nemen van de montage instructies.

7 Indien onderdelen worden vervangen ter voldoening aan de garantieverplichtingen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van www.Turbo-Patronen.nl.

8 Voldoet de consument niet, niet volledig dan wel niet tijdig aan enige tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is www.Turbo-Patronen.nl niet gehouden tot de nakoming van haar garantieverplichting zolang die situatie voortduurt.


*Voor taxi's geldt een kilometerbeperking van 60.000 km per jaar.